Ethische code voor leden handelaars in slaapcomfort

Handelaars in slaapcomfort die voor het eerst wensen toe te treden tot De Slaapraad vzw worden gevraagd om zich akkoord te verklaren met onderhavige ethische code en deze na te leven en toe te passen in hun dagdagelijkse contacten met klanten. De Algemene Vergadering beslist over de aanvaarding van een kandidaat-lid.

Artikel 1: Doel

De Slaapraad vzw werkt actief aan de bewustmaking bij consumenten van het belang van slaap en slaapcomfort voor een gezonde nachtrust. Daartoe doet zij onder meer een beroep op de slaapspecialisten die lid zijn van De Slaapraad vzw en die bijgevolg een belangrijke sensibiliserende taak te vervullen hebben. Gezien het belang van deze adviserende rol, geeft deze ethische code een oplijsting van de criteria waaraan een handelaar in slaapcomfort minimaal moet voldoen om te kunnen toetreden tot De Slaapraad vzw, en om vervolgens te worden opgenomen in de lijst van slaapspecialisten die lid zijn van De Slaapraad vzw. Bedoeling is om misbruiken en malafide handelaars te weren en alleen die handelaars, die op een eerlijke manier degelijk en betrouwbaar slaapadvies verstrekken aan klanten/consumenten met het oog op het nastreven van optimaal en gezond slaapcomfort, de kans te bieden om toe te treden tot De Slaapraad vzw.

Artikel 2: De boodschappen

De handelaar staat volledig achter de boodschappen “een matras/slaapsysteem is zeker aan vervanging toe na 10 jaar” en “een hoofdkussen is zeker aan vervanging toe na 3 jaar”. Deze boodschappen vormen een standaard onderdeel van het slaapadvies dat hij aan zijn klanten geeft. Hij is tevens voldoende onderlegd om de boodschappen te duiden (redenen voor vervanging aan te halen).

Artikel 3: Opleiding en vorming

Om de boodschappen zoals vermeld in artikel 2 van onderhavige ethische code correct te kunnen uitdragen, verklaart de handelaar bereid te zijn om zich minimum eenmaal per jaar (gratis) te laten bijscholen m.b.t. de kennis van producten en gebruikte materialen, trends inzake slaapcomfort, enz. Hiertoe zal hij of zijn medewerkers minimaal 1x per jaar deelnemen aan een seminarie/opleiding georganiseerd door De Slaapraad vzw via de Slaapraad Academy. Na het voltooien van elke opleiding ontvangt elke deelnemer achteraf een getuigschrift. Het aantal deelnemers per betalend lid is onbeperkt.

Artikel 4: Technische ligvlakken

De handelaar verklaart in zijn showroom te beschikken over minimum 20 technische (fysieke) ligvlakken waar de klant de matrassen kan uittesten en zodoende een voldoende verscheidenheid in testmatrassen aan te bieden, opdat de klant die keuze kan maken die het best is afgestemd op zijn lichaamsbouw, slaaphouding en slaapomgeving.

Artikel 5: De Wet op de Marktpraktijken

De handelaar verklaart steeds te handelen conform het Wetboek Economisch Recht.

Artikel 6: Reclame

De handelaar verklaart geen bedrieglijke of misleidende reclame voeren.

Artikel 7: Communicatie en logo

De handelaar verklaart geen misbruik te zullen maken van de communicatie, het logo en de illustraties die hem ter beschikking worden gesteld door De Slaapraad vzw.

Artikel 8: Leveranciers

De handelaar verklaart producten te verkopen van minstens 1 betalend fabrikant-lid. De lijst van de betalende fabrikant-leden is op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij het secretariaat van De Slaapraad vzw via info@deslaapraad.be.

Artikel 9: Collega-handelaars

De handelaar dient aanvaard te worden door minstens 2 collega-handelaars die zelf betalend lid zijn van De Slaapraad vzw. De lijst van de betalende collega-handelaars is op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij het secretariaat van De Slaapraad vzw via info@deslaapraad.be.

Artikel 10: Ondertekening

Deze ethische code wordt bij de lidmaatschapsaanvraag gevoegd ter ondertekening door het kandidaat-lid.

Artikel 11: Niet-naleving van de ethische code

Van alle leden van De Slaapraad wordt verwacht dat zij de ethische code steeds strikt naleven. Het niet naleven van de ethische code leidt onverminderd tot de uitsluiting van het lid in kwestie. De Algemene Vergadering beslist in deze soeverein.